Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

Lúc 7 giờ 30 phút ngày 12 tháng 5 năm 2023, tại Hội trường Ban Dân tộc, Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Công Kháng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp; đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Kiên Ninh, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; đồng chí Thạch Mu Ni, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. Dự Hội nghị có 17/17 đảng viên Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh.

Đ/c Kiên Ninh, Bí thư Chi bộ; Thạch Mu Ni, Phó Bí thư Chi bộ – chủ trì Hội nghị.

Nửa nhiệm kỳ qua, tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ trong bối cảnh có nhiều thuận lợi cơ bản, song cũng không ít khó khăn, thách thức. Tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là đại dịch Covid - 19 tác động tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và lĩnh vực của ngành nói riêng, ảnh hưởng đến đời sống cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, đặc biệt là ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội. Tuy nhiên, cùng với sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, sau Đại hội, Chi bộ đã ban hành Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; ban hành Quy chế phối hợp với lãnh đạo cơ quan, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các nhiệm vụ công tác Đảng gắn với công tác chuyên môn, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chi ủy chỉ đạo xây dựng được 05 nghị quyết (Trong đó có 01 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ), 04 quy chế; 43 kế hoạch, 153 báo cáo và nhiều loại văn bản khác của Chi bộ. Cơ quan tham UBND tỉnh trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành 03 Nghị quyết chuyên đề, đặc thù (Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy "về tiếp tục phát triển toàn viện vùng đồng bào Khmer giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"; Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; NQ số 19/2022/NQ-HĐND tỉnh ngày 09/12/2022 Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào DTTS không thuộc đối tượng đã được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2025) và nhiều văn bản hành chính liên quan đến công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn.

Hàng năm chi bộ có điều chỉnh bổ sung các chỉ tiêu nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đảng theo quy định. Tổ chức phân công nhiệm vụ đảng viên theo Công văn số 480-CV/ĐUK ngày 10/5/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Phối hợp với lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt công tác quy hoạch Ban chấp hành Chi bộ, Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2025-2030 theo Kế hoạch số 61-KH/ĐUK ngày 25/4/2022 của Đảng ủy Khối; thực hiện tốt công tác bổ nhiệm lại cán bộ, công chức theo quy định. Tổ chức đánh xếp loại và khen thưởng đảng viên cuối năm theo hướng dẫn của trên. Lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Lãnh đạo Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; lãnh đạo Thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, thực hiện nhiệm vụ đỡ đầu xã Lương Hòa A theo phân công của Tỉnh ủy.

Song song với thực hiện công tác chuyên môn, Chi bộ luôn quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nhất là quan tâm nâng chất sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường công tác tự phê bình và phê bình; thường xuyên đánh giá nhận diện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tạo điều kiện, hỗ trợ hoạt động của Công đoàn ngày càng thiết thực và hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả tích cực, việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng bộ trong nửa nhiềm kỳ qua có mặt còn hạn chế như: trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác từng lúc còn bị động, chưa bảo đảm thời gian; Một vài cấp ủy viên chưa phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tham gia vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành chưa nhiều, chưa toàn diện. Việc cụ thể hóa triển khai các văn bản của trên đến cấp ủy chi bộ, đảng viên, quần chúng từng lúc còn chậm.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là dịp để Chi bộ kiểm điểm lại vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy trong nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ theo chức năng, nhiệm vụ Điều lệ Đảng quy định và Quy chế làm việc đề ra; qua đó, rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; đồng thời, phát huy ưu điểm, tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Đây cũng là cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng văn kiện đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030, nên Hội nghị rất quan tâm đến những kết quả đạt được, chưa được trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra, nhằm xác định đúng nguyên nhân, rút ra đầy đủ bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

 

Quang cảnh Hội nghị tại Hội trường Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh.

Hội nghị đã nghe Chủ tọa Hội nghị thông dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện nghị quyết nửa nhiệm kỳ còn lại đến năm 2025; Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Có 09 lượt ý kiến phát biểu thảo luận và tham luận tại Hội nghị, tập trung tham luận, thảo luận làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ nữa nhiệm kỳ qua, đồng thời đóng góp, hiến kế nhiều giải pháp tích cực cho phương hướng, nhiệm vụ tới. Đây là cơ sở quan trọng cho việc thực hiện các chỉ tiêu còn lại từ nay đến cuối nhiệm kỳ đại hội. Hội nghị rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Bùi Công Kháng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp đến dự và chỉ đạo hội nghị, đó là niềm vinh dự, là sự động viên, cổ vũ tinh thần to lớn cho hội nghị.

Tuy nhiên, nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề, đòi hỏi Ban Chấp hành Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Chi bộ kêu gọi tất cả cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động toàn ngành không ngừng ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, phát huy trí tuệ, năng lực, tinh thần trách nhiệm cao nhất, gương mẫu trong công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Hội nghị giao chi ủy nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện nội dung, báo cáo gửi về Đảng ủy Khối theo quy định.

Qua một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, tích cực và trách nhiệm cao, Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành nội dung theo chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Sự thành công của hội nghị là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần to lớn cho Chi bộ./.

Tin ảnh: Cảnh Tuân - Văn phòng.

Tin khác
1 2 3 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 64
  • Trong tuần: 850
  • Tất cả: 1186737
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh
- Địa chỉ: Số 10, đường 19 tháng 5, K2, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh
- Email:bdt@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3852478. Fax: 0294.3851924
- Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT