Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết chuyên đề công tác dân tộc năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 01 năm 2022, tại Hội trường Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề công tác dân tộc năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị có Ban lãnh đạo; Trưởng, Phó Trưởng các phòng thuộc Ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng Dân tộc các huyện, thành phố trên địa tỉnh.

Ông Kiên Ninh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, phát biểu khai mạc hội nghị

Ông Kiên Ninh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, chủ trì, phát biểu mục đích yêu cầu Hội nghị. Năm 2022, tỉnh nhà nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng có những thuận lợi, khó khăn đan xen, cả hệ thống chính trị tập trung nguồn lực phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid – 19; Ban Dân tộc tích cực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 với nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh. Nhiệm vụ quan trọng nhất của cơ quan công tác dân tộc là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; thực hiện công tác tuyên truyền và giải ngân một số dự án, chính sách do cơ quan Ban Dân tộc làm thường trực; nắm tình hình trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ông đề nghị quý đại biểu tập trung vào những khó khăn, hạn chế để đánh giá đúng thực trạng của công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn trong năm qua, từ đó bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp tới cho phù hợp.

Ông Kim Ngọc Sia, Chánh Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Cụ thể: về công tác dân tộc, Ban đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới; Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nắm tình hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng đã được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2023 2025. Từ đó, đời sống của đồng bào tiếp tục được nâng lên; bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác cán bộ được quan tâm thực hiện tốt; hệ thống chính trị trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cũng cố và tăng cường; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc được cải thiện, hoạt động đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong giai đoạn hiện nay.

Ông Kim Ngọc Sia, Chánh Văn phòng, thông qua báo cáo tại hội nghị

Về thực hiện chính sách dân tộc, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Dân tộc phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện một số chương trình, dự án, chính sách như: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; dự án xây dựng cơ sở hỏa táng hiện đại, tập trung tại huyện Tiểu Cần; dự án xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu công tác dân tộc tỉnh Trà Vinh; thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; thực hiện công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, tuyên truyền về các chính sách, pháp luật đang triển khai trên địa bàn tỉnh; Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025”, vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ailen, với tổng kinh phí trên 217,39 tỷ đồng, giải ngân đạt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dân tộc thiểu số giảm còn 3.223 hộ, chiếm 3,60% so với hộ Khmer, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra. Từ đó, bộ mặt nông thôn vùng dân tộc thiểu số ngày càng khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được nâng lên đáng kể, đồng bào an tâm lao động sản xuất. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội và chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới được triển khai, thực hiện đạt theo kế hoạch.

Hội nghị có nhiều ý kiến tập trung đánh giá những khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ được giao ở cơ sở, như: việc chuyển nguồn vốn thực hiện Chương trình cần phải có hướng dẫn cụ thể về đối tượng hưởng lợi trước đây, nay đã thoát nghèo; công tác hướng dẫn, phối hợp báo cáo; công tác tham mưu còn chậm; một số xã chưa nắm chặt đối tượng thụ hưởng; có nơi bố trí cán bộ phòng Dân tộc chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao;… dẫn đến có một số báo cáo chậm, chất lượng chưa cao; số lượng đối tượng hưởng lợi còn thay đổi, gây khó khăn cho việc giải ngân. Việc nắm tình hình trong đồng bào dân tộc thiểu số có lúc, có nơi chưa kịp thời, nên ảnh hưởng đến công tác tham mưu cho cấp trên nắm, chỉ đạo. Ban lãnh đạo và các phòng thuộc Ban phát biểu làm rõ một số vấn đề có liên quan đến các ý kiến phát biểu của phòng Dân tộc, đồng thời bổ sung một số nhiệm vụ và giải pháp tới.

Bà Thạch Thị Sôm Oanh Na, Trưởng phòng Dân tộc huyện Cầu Kè, phát biểu thảo luận tại hội nghị

Ông Kiên Ninh, chủ tọa Hội nghị, đánh giá cao sự nỗ lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao của toàn thể cán bộ, công chức Ban Dân tộc tỉnh và phòng Dân tộc các huyện, thành phố. Ông tiếp thu các ý kiến phát biểu của quý đại biểu. Giao các phòng nghiên cứu, bổ sung các nhiệm vụ năm 2023. Thời gian tới, Ông đề nghị toàn thể cán bộ, công chức Ban Dân tộc tỉnh và phòng Dân tộc các huyện, thành phố tiếp tục phát huy thế mạnh và khắc phục những hạn chế, yếu kém để cùng với Ban Dân tộc tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023, cụ thể một số nhiệm vụ trong tâm như: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch năm thực hiện các Dự án, Tiểu dự án, nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP và xây dựng dự toán thực hiện Chương trình năm 2023 và giai đoạn 2023 – 2025; Triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình hỏa táng hiện đại, tập trung cho đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Trà Cú (khi Trung ương phân bổ vốn); Tiếp tục triển khai thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn viện trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Ai Len; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức thăm, tặng quà người có uy tín nhân các dịp Lễ, Tết của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân tộc ở một số huyện để nắm tình hình vùng dân tộc; hướng dẫn các hội đặc thù của tỉnh hoạt động có hiệu quả; nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Tin, ảnh: Cảnh Tuân, Văn phòng./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 83
  • Trong tuần: 409
  • Tất cả: 1184927
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh
- Địa chỉ: Số 10, đường 19 tháng 5, K2, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh
- Email:bdt@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3852478. Fax: 0294.3851924
- Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT