Chức năng nhiệm vụ


        Ban xây dựng kế hoạch, chương trình công tác về lĩnh vực công tác dân tộc ở địa phương minh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và phối hợp tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

Dự thảo hoặc tham gia dự thảo các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các hoạt động thuộc lĩnh vực công tác dân tộc.

Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp trên về lĩnh vực công tác dân tộc trong phạm vi tỉnh.

  +  Tham gia xây dựng, phát triển hệ thống chính trị vùng dân tộc. Tham gia công tác cán bộ về chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ dân tộc thiểu số của địa phương. Phối hợp tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng cán bộ dân tộc và cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương.

  +  Tham gia với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương về những vấn đề có liên quan đến dân tộc; tham gia thẩm định về quy hoạch, kế hoạch kinh tế - xã hội và các chương trình dự án được thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số của địa phương; phối hợp với các sở, ngành và các địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc. 

  +  Tổ chức thực hiện một số chương trình, dự án, mô hình điểm trên địa bàn dân tộc do Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Dân tộc giao.

  +  Tiếp đón, thăm hỏi, nắm yêu cầu, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan của tỉnh giải quyết nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân là người dân tộc, đồng thời giáo dục, hướng dẫn công dân thực hiện đúng theo pháp luật. Chủ trì hoặc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là dân tộc thiểu số về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

 Phối hợp quản lí về mặt Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng trong vùng đồng bào dân tộc. Trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước hoạt động đúng theo Điều lệ Hội.

  +  Thường xuyên nắm và báo cáo kịp thời cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về những diễn biến tư tưởng, chính trị và an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc của tỉnh.

 Quản lí tổ chức cán bộ, công chức, tài sản, tài chính của Ban theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và qui định của pháp luật.

  +  Thực hiện báo cáo định kì tuần, tháng, 3 tháng, 6 tháng, năm và đột xuất về tình hình dân tộc của địa phương và hoạt động của Ban cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Dân tộc.  +  Thực hiện nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 314
  • Trong tuần: 3,665
  • Tất cả: 301,261